Praktijk drs A.Qureshi

 

                                 arts - (elektro) acupuncturist

privacyverklaring

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben. Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Drs A. Qureshi is gehouden aan het Privacy Reglement van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst  (KNMG), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids– en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt deze reglementen inzien op de KNMG-website www.knmg.nl , de NVAB-website www.nvab-online.nl en de NVA-website www.acupunctuur.nl  Hiernaast zijn ook de reglementen van WGBO (www.wetten.overheid.nl), Wkkgz (www.rijksoverheid.nl), AVG (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) en BIG (www.bigregister.nl) van toepassing.

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en eventueel waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht volgens de wet BIG. U kunt dit inzien op de website www.bigregister.nl Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, evt. mailadres) kan worden verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken/innen ed.).

 

Hieronder vind u de details van ons privacy-beleid:

Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

© 2024 Praktijk drs A. Qureshi. All rights reserved (alle rechten voorbehouden).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens zorgverlener:

Drs A. Qureshi
BIG nummer: 19049989601

Terbregseweg 57
3056JS Rotterdam
Tel: 010-8442650
Info@praktijkqureshi.nl
Lid: KNMG, NVA, Stichting Zorggeschil, Klachtenportaal Zorg, NVAB
KvK: VOF praktijk drs A. Qureshi

Verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Gegevens assistent, (financieel)administrateur

Drs S.A. (Sophia) Qureshi
BIG nummer: 79928643401

Terbregseweg 57
3056JS Rotterdam
Tel: 010-8442650
info@praktijkqureshi.nl

Lid: KNMG, Klachtenportaal Zorg

 

KvK: VOF praktijk drs A. Qureshi

Verantwoordelijk voor gegevensbescherming

Doel gegevensvastlegging

· (para-)medische behandeling

· behandeling verloop en aantal behandelingen

· verwijzing

· administratie, maken van afspraken

· innen van consultkosten

· facturering

· voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte)

· voorschrijven van adviezen op gebied van leefstijl,  voeding en voedingssupplementen

· Voorschrijven/uitvoeren van (elektro)acupunctuur behandeling,

 homeopathische behandeling en geven van voedingssupplementen en kruiden

Wij noteren in uw dossier

 

· naam, adres, woonplaats

· telefoonnummer

· e-mailadres

· geboortedatum

· huisarts

 

Bijzondere persoonsgegevens

· Burger Service Nummer (BSN)

· medische gegevens en

relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport) 

· gegevens van de huisarts en/of specialist

Bij minderjarigen < 16 jaar

 

· alle bovenstaande gegevens

· naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres van gezaghebbende ouder of voogd

Bewaartermijn dossier

 

· 20 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 

Om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar.

Voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw behandelaar.

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de gegevens,
die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.

 

· uw naam, adres, woonplaats

· uw clientnummer en geboortedatum

· BSN

· de datum van de behandeling

· korte omschrijving van de behandeling

· prestatiecode en AGB-code zorgverlener

· extra afgenomen middelen, zoals homeopathische

middelen, kruiden, voedingssupplementen

· notanummer

· consult kosten

· adres praktijk

· emailadres praktijk

· KvK, BIG, BTW, Bankgegevens van de praktijk en AGB-code praktijk

Uw rechten:

· Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;

· Wij noteren uw toestemming in uw dossier

· Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;

· U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming

· U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens. U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan bij uw therapeut en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl , bij de Koepel Alternatieve Behandelwijzen www.kab-koepel.nl , bij Stichting Zorggeschil https://zorggeschil.nl  en bij Klachtenportaal Zorg  www.klachtenportaalzorg.nl

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens

 

· Drs A.. Qureshi: behandelaar, zorgverlener

· Drs S.A. (Sophia) Qureshi: assistent, verwerken van dagelijkse (financiële) administratie

· Vin Tax & Advisory BV is ons administratie kantoor voor verwerken van belastingaangifte en ziet alleen financiële gegevens in.

· Al deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

Met betrekking tot contact per email

gebruik beveiligd systeem

 Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt

gebruik beveiligd systeem

Met betrekking tot online afspraken maken

gebruik beveiligd systeem

Met betrekking tot onze website en
social network pagina

 

· Er kunnen geen berichten geplaatst worden op de website

· Wij hebben géén ‘social network’ pagina’s zoals Facebook, YouTube, Twitter , Instagram ed.

Digitale Nieuwsbrief

· Niet van toepassing

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen

· Technisch (beveiliging van dossiers, computer met wachtwoorden en dubbele back-up systeem.

· Wij werken met een thuisnetwerk en een 256-bit AES Encryption  beveiligd cloud-systeem

· Organisatorisch afspraken onderling en verwerkovereenkomsten met TR Consultancy kantoor

Meldplicht datalekken

· Wij beschikken over een protocol datalekken

Overig

Drs A. Qureshi is een BIG geregistreerd bedrijfsarts en (elektro)acupuncturist

Drs S.A. Qureshi is een BIG geregistreerde arts

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG, BIG.